Planowanie przestrzenne to jedna z tych dziedzin prawa administracyjnego, która powoduje najwięcej problemów.

Na tej płaszczyźnie przenikają się i ścierają interesy wielu podmiotów, a przede wszystkim: właścicieli nieruchomości, organów administracji samorządowej oraz inwestorów. Członkowie naszego zespołu pracowali we wszystkich organach uczestniczących w postępowaniach administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego.

Zorganizowaliśmy w tym temacie ponad 300 szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Współpracowaliśmy także z inwestorami indywidualnymi, którzy nie otrzymali stosownej pomocy od tradycyjnych kancelarii prawniczych.

DLA INWESTORÓW

Kliknij w wybrany punkt, aby uzyskać więcej informacji

Występowanie z wnioskami:
 • o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • o zmianę lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących:
 • o wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • o wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przygotowanie skarg:
 • do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (włącznie z procedurą wezwania do usunięcia naruszenia prawa i zastępstwem procesowym)
 • kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • do wojewódzkiego sądu administracyjnego na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (włącznie z procedurą wezwania do usunięcia naruszenia prawa i zastępstwem procesowym)
 • kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dot. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych dot. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dot. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych dot. tzw. renty planistycznej
 • do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych dot. tzw. opłaty adiacenckiej
Przygotowanie odwołań od decyzji:
 • o warunkach zabudowy (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego (włącznie z zastępstwem procesowym)
 • dotyczących ustalenia tzw. renty planistycznej
 • dotyczących ustalenia tzw. opłaty adiacenckiej (związanej z podziałem nieruchomości lub uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną/wybudowaniem drogi)
Przygotowanie wniosków:
 • dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • dotyczących zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Przygotowanie uwag dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu projektów:
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Przygotowanie pism procesowych
z zakresu planowania przestrzennego
Obsługa prawna
procedur związanych z planowaniem przestrzennym
Prowadzenie postępowań administracyjnych
związanych z przejęciem (przez samorządy oraz skarb państwa) nieruchomości na drogi publiczne

DLA ADMINISTRACJI

Kliknij w wybrany punkt, aby uzyskać więcej informacji

Przygotowanie odpowiedzi:
 • na skargi dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierowane do sądów administracyjnych
 • na skargi dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, kierowane do sądów administracyjnych
 • pisma wojewodów dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • pisma wojewodów dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Przygotowanie skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące:
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Udzielanie porad oraz świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących planowania przestrzennego:
 • plany miejscowe
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • renta planistyczna
 • inne
Udzielanie porad oraz świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami:
 • decyzja podziałowa
 • opłata adiacencka
 • użytkowanie wieczyste
 • przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne
Przygotowanie pism procesowych
z zakresu planowania przestrzennego
Prowadzenie postępowań sądowych
z zakresu planowania przestrzennego

NASZ ZESPÓŁ


KONTAKT

LEXPLAN
Al. Powstańców Wielkopolskich 66
85-090 Bydgoszcz

Tel.: 52 350 09 60
Tel. kom.: 721 617 410
Fax: 52 350 09 56

lexplan@lexplan.pl